Zachowek Łodź

Zachowek Łódź

ZACHOWEK

Zachowek Łódź jest jedną z instytucji prawo spadkowe Łódź znajdującej swoje uregulowanie w kodeksie cywilnym. Zachowek to uprawnienie określonej grupy osób – spadkobierców ustawowych (którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy – w przypadku dziedziczenia ustawowego, a którzy najkrócej mówiąc zostali pominięci przy podział majątku Łódź) do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Artykuł 991 k.c. określa krąg osób, które mogą się ubiegać o zapłatę tytułem zachowek Łódź. Zgodnie z jego treścią:

– zstępnym (np. dzieciom, wnukom),

– małżonkowi oraz

– rodzicom spadkodawcy,

którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek łódź).

Wobec powyższego nie każdej z w/w osób będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zachowku, a tylko tym które byłyby powołane z mocy ustawy. prawnik od spraw spadkowych Łódź

Przykład:

Zmarły ojciec pozostawił tylko dzieci. Przed śmiercią sporządził testament, w którym do całego spadku powołał swojego przyjaciela. Wobec powyższego uprawnienie do zachowku przysługuje tylko i wyłącznie zstępnym (dzieciom) bowiem gdyby nie pozostawiony testament to one dziedziczyłyby w równych częściach.

prawo spadkowe Łódź

Ważne! PRZEDAWNIENIE

Zachowek łódź jest roszczeniem majątkowym, a więc podlega przedawnieniu. Przedawnienie roszczenia o zachowek łódź następuje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu to zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku. Dobry prawnik od spraw spadkowych Łódź przed złożeniem pozwu powinien przeanalizować przedstawiony stan faktyczny aby uniknąć niekorzystnego rozstrzygnięcia dla reprezentowanego przez siebie klienta.

PODZIAŁ MAJĄTKU ŁÓDŹ

Zgodnie z treścią art. 1037 ust. 1 i 2 k.p.c. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. podział majątku Łódź

Wniosek o dział spadku

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Opłata sądowa

Zgodnie z treścią art. 51 u.k.s.c. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *