Zachowek Łodź

Zachowek Łódź

ZACHOWEK

Zachowek Łódź jest jedną z instytucji prawo spadkowe Łódź znajdującej swoje uregulowanie w kodeksie cywilnym. Zachowek to uprawnienie określonej grupy osób – spadkobierców ustawowych (którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy – w przypadku dziedziczenia ustawowego, a którzy najkrócej mówiąc zostali pominięci przy podział majątku Łódź) do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Artykuł 991 k.c. określa krąg osób, które mogą się ubiegać o zapłatę tytułem zachowek Łódź. Zgodnie z jego treścią:

– zstępnym (np. dzieciom, wnukom),

– małżonkowi oraz

– rodzicom spadkodawcy,

którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek łódź).

Wobec powyższego nie każdej z w/w osób będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zachowku, a tylko tym które byłyby powołane z mocy ustawy. prawnik od spraw spadkowych Łódź

Przykład:

Zmarły ojciec pozostawił tylko dzieci. Przed śmiercią sporządził testament, w którym do całego spadku powołał swojego przyjaciela. Wobec powyższego uprawnienie do zachowku przysługuje tylko i wyłącznie zstępnym (dzieciom) bowiem gdyby nie pozostawiony testament to one dziedziczyłyby w równych częściach.

prawo spadkowe Łódź

Ważne! PRZEDAWNIENIE

Zachowek łódź jest roszczeniem majątkowym, a więc podlega przedawnieniu. Przedawnienie roszczenia o zachowek łódź następuje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu to zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku. Dobry prawnik od spraw spadkowych Łódź przed złożeniem pozwu powinien przeanalizować przedstawiony stan faktyczny aby uniknąć niekorzystnego rozstrzygnięcia dla reprezentowanego przez siebie klienta.

PODZIAŁ MAJĄTKU ŁÓDŹ

Zgodnie z treścią art. 1037 ust. 1 i 2 k.p.c. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. podział majątku Łódź

Wniosek o dział spadku

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Opłata sądowa

Zgodnie z treścią art. 51 u.k.s.c. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Rozwód Łódź

Rozwód Łódź

POSTĘPOWANIE ROZWODOWE – adwokat rozwód Łódź

Postępowanie rozwodowe – rozwód Łódź nie jest postępowaniem mniej skomplikowanym od innych i również wymaga dobrego adwokat rozwody Łódź dla osiągnięcia celu zgodnego z wolą klienta. W toku postępowania rozwodowego sąd zasadniczo ustala przyczyny rozkładu pożycia małżonków, które w literaturze przedmiotu podzielić należy na:

Pozytywne – czyli te które muszą wystąpić w danym stanie faktycznym tj. ustanie więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej oraz brak możliwości i chęci powrotu do związku małżeńskiego

Negatywne – czyli te, które nie mogą wystąpić w danym stanie faktycznym bowiem ich wystąpienie powoduje ryzyko oddalenia powództwa o rozwód Łódź.

Brak profesjonalnego adwokat rozwody Łódź może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, takimi jak oddalenie powództwa rozwodowego, oddalenie powództwa o alimenty np. na rzecz małżonka niewinnego, przyznanie tychże alimentów w zbyt niskiej wysokości bądź w kwocie zbyt wysokiej jak na możliwości strony zobowiązanej do ich uiszczania. Skorzystanie z pomocy adwokaci gdansk Łodz w takich sytuacjach wydaje się być niezbędne i daje klientowi pewność właściwej reprezentacji jego interesów.

Sprawy rozwody Łódź niosą też z sobą najczęściej problem podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, dlatego tak ważne jest aby dobry adwokat rozwód Łódź już na etapie postępowania rozwodowego dokonał wyboru odpowiednich działań strategicznych. Zagadnienie podziału majątku dorobkowego wymaga pomocy adwokaci gdansk Łodz, który pomoże skalkulować wartość majątku, zaproponuje sprawiedliwy i zgodny z oczekiwaniami klienta jego podział oraz przeprowadzi postępowania przed sądem, bądź ugodowo w trybie pozasądowym. Najczęściej majątek małżeński jest to majątek dorobkowy tworzony przez wiele lat i warto tutaj zabezpieczyć swój interes, co bez pomocy adwokata może być trudne. adwokat rozwody Łódź

O CZYM ROZSTRZYGA SĄD W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM – rozwody Łódź

W toku postępowania w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód Sąd orzeka o kilku kwestiach. Warto w tym miejscu dodać, iż z pomocą dobry adwokat rozwód Łódź w ramach tego postępowania można uregulować kilka innych kwestii unikając późniejszych ewentualnych postępowań. Możemy wyróżnić:

OBLGATORYJNIE (Sąd obowiązkowo – nawet bez żądania będzie rozstrzygał)

– sposób rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód (bez orzekania o winie – TYLKO na zgodny wniosek stron, z winy jednego z małżonków, z winy obu stron),

– miejsce zamieszkania dzieci (przy ojcu, przy matce czy coraz częściej występująca opieka naprzemienna),

UWAGA!

Adwokaci gdańsk Łodz powinien odróżnić miejsce zamieszkania dziecka od miejsca zameldowania. Uwaga ta wydaje się absurdalna jednakże, tego typu błędy pojawiają się w pismach procesowych profesjonalnych pełnomocników.

– władza rodzicielska (może być ograniczona, zawieszona lub pozbawiona),

– alimenty (wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego).

FAKULTATYWNIE (dobrowolnie na wniosek zgłoszony w pozwie, późniejszym piśmie procesowym lub ustnie do protokołu rozprawy):

– sposób korzystanie ze wspólnego mieszkania/domu stron (polega na ustaleniu z których pomieszczeń korzysta który małżonek),

– sposób realizowania kontaktów rodzica, u którego dziecko nie ma miejsca zamieszkania (polega na precyzyjnym wskazaniu terminów i godzin osobistej styczności rodzica z dzieckiem),

– podział majątku wspólnego (TYLKO wtedy gdy małżonkowie doszli do porozumienia w 100% co do składu, wartości i sposobu podziału)

ILE KOSZTUJE ROZWÓD?

Koszt postepowania rozwodowego w dużej mierze uzależniony jest od stanowiska w sprawie. Na szeroko pojęty koszt postepowania rozwodowego składają się opłata sądowa od pozwu o rozwód, którą wnosi się na właściwy rachunek sądu okręgowego przed którym toczyć się będzie sprawa – 600 zł, oraz koszty zastępstwa adwokackiego wynoszące od 1000 zł do ok. 3000 zł. Dobry adwokat rozwód Łódź.